O nás

Denný stacionár

§40 zákona 448/2008

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V zmysle zákona denný stacionár poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie (aj diétu podľa diagnózy)

V dennom stacionári sa prostredníctvom programu pre udržiavanie sebaobslužných činností a aktivizačných činností s prvkami reminiscenčnej terapie, kognitívnej rehabilitácie (tréning pamäti), činnostnej terapie, muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie zabezpečuje:

 1. rozvoj pracovných zručností
 2. záujmová činnosť

Denný stacionár zabezpečuje:

 • pracovnú (činnostnú) terapiu
 • záujmovú činnosť
 • kultúrnu činnosť
 • podmienky na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity
 • kontakt so spoločenským prostredím