Informácie o prijatí

Ak máte záujem využívať  služby denného stacionára, a chceli by ste sa prihlásiť, je potrebné podať si k nám Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. K tejto žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:

  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári s vyznačenou právoplatnosťou. Prikladá sa originál, alebo overená kópia.
  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, pričom pre možnosť nárokovať sa príspevok od štátu je potrebný stupeň odkázanosti najmenej III. Ku žiadosti stačí priložiť kópiu.
  • Aktuálny výmer o dôchodku. Ku žiadosti sa prikladá kópia.
  • Čestné vyhlásenie o majetku. Toto tlačivo je potrebné odovzdať s overeným podpisom.

O vystavenie „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Posudku o odkázanosti na sociálnu službu“ musíte požiadať mestský či obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. V tomto kroku žiadate spomenutý úrad o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Toto posúdenie môže trvať dlhšiu dobu, rátajte s obdobím približne 1-2 mesiace.